Elèctrica Pintó SL
Elèctrica Pintó SL
https://www.electricapinto.com/wp-content/uploads/2018/08/06_.png

Manteniments
Predictius

Manteniments Predictius

Consisteix en programar la intervenció just abans que l’avaria es produeixi, tenint en compte factors com, per exemple en el cas d’instal·lacions electro-hidràuliques, les vibracions de les bombes, la temperatura del motor, sorolls, etc. que permeten predir que en breu es produirà una avaria.

Aquest tipus de programes de manteniments reporten un gran estalvi de costos ja que a més de detectar les avaries de forma precoç permet programar amb suficient antelació el temps de reparació, els subministres i la mà d’obra que requerirà la tasca.

Degut a que el manteniment predictiu es basa en la monitorització dels paràmetres que estan relacionats amb els errors en els equips, es pot aprendre a mesura que s’opera la maquinària, de forma que les avaries reiterades poden arribar a eliminar-se.

  • MantenimentManteniment